Materská škola Sološnica, 906 37

Rodičovské združenie

Rodičovské združenie (skr. RZ) je dobrovoľné občianske združenie rodičov, alebo zákonných zástupcov detí materskej školy (MŠ), ktoré je organizáciou Slovenskej rady rodičovských združení registrovanou na MV SR .Na činnosť SRRZ prispieva každoročne sumou 5,-Sk  (0,17€) na člena organizácie. Tento príspevok za príslušný školský rok zasiela hospodár organizácie na účet SRRZ.

1. Rodičovské združenie - RZ má právnu subjektivitu podľa čl. l. odst.6 Stanov. Vstupuje do právnych vzťahov pod svojím menom a zodpovedá za svoju činnosť v plnom rozsahu. Názov občianskeho združenia je Rodičovské združenie pri MŠ Sološnica .

2. Rodičovské združenie je zriadené na dobu neurčitú a riadi sa zásadou delegovanej právomoci, t.j. volí si zo svojich radov zástupcov do tzv. Rady rodičov, ktorí formou priamej voľby sú poverení jednotlivými funkciami ako sú predseda, hospodár a členovia. O ich zvolení rozhoduje nadpolovičná väčšina prítomných hlasov.

3. RZ spolupracuje s vedením materskej školy pri riešení problémov výchovy a vzdelávania detí, pri organizovaní záujmovej činnosti detí MŠ v rámci riadneho vyučovacieho  času ako aj v čase po vyučovaní. Úzko spolupracuje pri zabezpečovaní kultúrnych a športových podujatí MŠ, pri organizovaní zábavných podujatí pre kultúrny rozvoj detí a naopak.


4. Spolu s vedením MŠ prehodnocuje výsledky vzdelávacieho procesu detí, vyjadruje sa k metodike práce a uplatňovaní v praxi a zároveň podnecuje rodičov k samotnej spolupráci či už ide o materiálnu pomoc príp. výpomoc pri organizovaní jednotlivých kultúrnych ako aj športových podujatí. Tlmočí prostredníctvom svojich členov prejednávané otázky výchovy a vzdelávania detí, prípadne problémy vznikajúce v prebiehajúcom vyučovacom procese.


5. Činnosť RZ sa riadi stanovami a odporúčaniami Slovenskej rady rodičovských združení a ustanoveniami príslušných zákonov, ak sa dotýkajú činnosti RZ.

6. Požiadavky vedenia MŠ dotýkajúce sa spolupráce MŠ s rodičmi sú predkladané na Rade rodičov, ktorá zasadá v prípade potreby a snaží sa po vzájomnej dohode tlmočiť rozhodnutie Rady rodičom na jednotlivých  schôdzkách.

Poslaním RZ na MŠ je spolupracovať s vedením MŠ ako aj s celým pedagogickým zborom pri samotnom vzdelávaní s pedagogickou teóriou ako pomáhať pri výchove detí MŠ, spolupracovať pri ochrane a presadzovaní výchovného záujmu rodičov ,alebo zákonných zástupcov detí, pri ochrane učiteľov s morálnym kreditom pred nepriaznivými faktormi procesu výchovy. Rodičovské združenie zhromažďuje a rieši námety, prípadné pripomienky a požiadavky rodičov dotýkajúce sa výchovy a vzdelávania detí, zabezpečovania vzdelávacieho procesu ako aj podmienok, v ktorých sa tieto procesy uskutočňujú.
Zabezpečuje účasť svojich zástupcov v Rade školy a v jednotlivých poverených funkciách.

11.09.2009 20:30:53
mssolosnica
Ďakujeme za návštevu
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one